פרק שביעי התשובה ומהותה

בין הפנינים היפות ביותר בחיבורו הגדול של הרמב"ם משנה תורה , נמנות הלכות תשובה שלו . שבהן הוא מסיים את הספר הראשון , ספר המדע . הלכה גדולה זו , ' הלכות תשובה , ' איננה עוסקת רק בגוף המצוה , שלה מוקדשת ההלכה הזאת , אלא גם מתכוונת לעורר את הקורא לחזור בתשובה על חטאיו , מפרטת את סוגי הכופרים , שאם ימותו ללא תשובה לא יהיה להם חלק לעולם הבא ( ג , ו ואילך , ( מלמדת אותו על חופש רצונו הן במעשיו הן במידותיו הן באמונותיו ( פרקים ה-ו ) ואת עשרים וארבעת הדברים המקשים על האדם לחזור מהם בתשובה ( פרק ז ) ועל השכר והעונש שיגיעו לו על מצוותיו וחטאיו ( פרקים ח-ט . ( וההלכה מסיימת ( בפרק י ) בתיאורה של התכלית העליונה , שלהגעתה שואפות התורה ומצוותיה — אהבת הבורא יתברך . אולם מהי בעצם אותה מצוה , שלה מוקדשת ההלכה הגדולה הזאת , 'הלכות תשובתי ? הנה יש לנו בראשיתה של ההלכה שתי תשובות שונות על שאלה זו . בכותרת להלכה נאמר : 'מצות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתורה , ' ואילו בראשית גופה של ההלכה נאמר : 'כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה , כשיעשה תשובה וישוב ...  אל הספר
מוסד ביאליק