פרק שישי המצוות ההכרחיות בכל הזמנים

בספר המצוות שלו , בסוף מניינן של מצוות העשה ולפני מניינן של מצוות לא תעשה , ' רשם הרמב"ם רשימה של שישים מצוות 'הכרחיות , ' מצוות המוטלות על כל אדם מישראל בכל מקום ובכל זמן 'בתנאי שנניח שהאדם הזה שאמרנו שהוא חייב בשישים מצוות אלו בהכרח נמצא במצב המצוי מאד לכל בני אדם , היינו שהוא גר בבית שבעיר ואוכל המזונות הידועים שהם מזון האדם , כלומר הלחם והבשר , ועושה מסחר עם בני אדם , ונשא אשה ונולד לו בנים' . ביחס לשלוש עשרה משישים מצוות אלו מעיר הוא אחריהן , שאין הנשים חייבות בהן או שהן מיוחדות לזכרים , וביחס לאחת מהן הוא מעיר , שהיא מיוחדת לזכרי כהונה בלבד . את הרשימה עשה הרמב"ם בצורת מספרים לפי מניינה של המצוה בין מצוות העשה . דהיינו מצוה א , מצוה ב וכר . הואיל והרשימה באה בצורת מספרים , יקל להבין שבהעתקתם של כתבי היד עלולות היו לחול השמטות . ואכן ברוב כתבי היד מתרגומו של אבן תיבון לספר המצוות , וגם ברוב ההוצאות הנדפסות מתרגום זה , חסרות אחדות משישים אלה . בכתבי יד אחדים , וגם בחלק מן ההוצאות הנדפסות , באו תחת המצוות הבאות ביתר כתי : י היד של ספר המצוות מצוות אחרותי . ברם , בכל כתבי היד של המקו...  אל הספר
מוסד ביאליק