פרק שלישי סוד הקול הנברא במעמד הר סיני

להתגלותו של הקדוש ברוך הוא לכל ישראל במעמד הר סיני מייחס הרמב"ם במשנה תורה את יסוד התוקף לשמירת התורה והמצוות . וזה לשונו בהלכות יסודי התורה ח , א-ג : א . משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה . שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי , שאפשר שיעשה האות בלאט וכשוף . אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאן , לא להביא ראיה על הנבואה . צרך להשקיע את המצריים , קרע את הים והצלילם בו . צרכנו למזון , הוריד לנו את המן . צמאו , בקע להם את האבן . כפרו בו עדת קרח , בלעה אותם הארץ וכן שאר כל האותות . ובמה האמינו בו במעמד הר סיני , שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך וכן הוא אומר פנים בפנים דבר יי עמכם ונא' לא את אבותינו כרת יי את הברית הזאת . ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנא' הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם , מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה . ב . נמצאו אלו ששולח להם...  אל הספר
מוסד ביאליק