הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק

יעקב לוינגר הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק יעקב לוינגר הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק מוסד ביאליק ירושלים JACOB S . LEVINGER Maimonides as Philosopher and Codifier הספר יוצא לאור בסיוע קרן לואיס ומינה אפשטיין שליד האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות . הקתדראות ע"ש שנייוייס וע"ש ד"ר יהושע מזור של אוניברסיטת בר אילן וקרן הזיכרון לתרבות יהודית . Published with the assistance of the Louis and Minna Epstein Fund of the American Academy for Jewish Research , The Schneeweiss and the Dr . Yehoshua Mazur Chair of Bar Ilan University and the Memorial Foundation for Jewish Culture .  אל הספר
מוסד ביאליק