ז. המחלוקת על המיבנה של 'פישקה החיגר' לאור נוסח־הבראשית

הניתוח שהוצע פה אינו מקיף את כל שטחי הבדיקה שיש לבצע לשם אינטרפרי טאציה מלאה של נוסח בראשית של 'פישקה' ( חסרה , למשל , בדיקת הלשון של הסיפור , ( אך די בו כדי להחזיר את דיוננו בסיכומו אל נקודת המוצא שלו : המחלוקת הממושכת על דבר האירגון ( או חוסר האירגון ) הק 1 מפ 1 זיצי 1 נאלי של ' פישקה' בנוסחו המורחב , ונגיעתה בבעיה הנרחבת יותר של מקום הסיפור ומשמעותו בתוך המסורת של הסיפורת היהודית המודרנית בשתי לשונותיה . בשלב זה מתחייבת , כמובן , תשובה על השאלה , באיזו מידה ובאיזו צורה עשוי הניתוח של הסיפור בנוסח בראשית שלו לתרום לבירור המחלוקת כשלעצמה ולהאיר את משמעויותיה הנרחבות . אשר למחלוקת עצמה , אף כי אין בבירור הנוכחי כדי להכריע בה , כאמור , יש בו בכל זאת כדי להעמידה מול רקע חדש ; הוודאות , שבנוסחו הראשון , כפי שעלה במחשבה לפני היוצר בסוף שנות השישים של המאה ה , 19 היה סיפור ' פישקה , ' בכל פשטותו וצמצומו , בנוי וערוך לפי מתכונת סטרוקטוראלית בהירה לחלוטין שנבעה במישרין ממשמעותו . בשלב זה , לכל הפחות , עלו הפאבולה , התיאור והאידיאולוגיה של אברמוביץ בקנה אחד , והשתלבו אלו באלו בצורה מיבנה אנ...  אל הספר
מוסד ביאליק