שביס הפנינים או על התועלת שבזיוף עקרון המציאות ברומאן 'דאס שטערנטיכל' לישראל אקסנפלד