ג. הרהורים מיתודולוגיים

הניגוד בין השגתו של מאפו בדבר ערך מפעלו בכללו ובדבר ערך 'אשמת שומרון' בפרט לבין הערכותיהם של המבקרים רובם ככולם ( לרבות קלוזנר , ובמידה מסוימת אף פיכמן ) הוא חריף ביותר , ויש בו כדי לעורר את המחשבה ולהפנותה לכמה כיווני התבוננות חדשים , הן בתחום הפירוש וההערכה של סיפורי מאפו והן בתחום ההבנה והביקורת של כמה ממושגי היסוד , ששימשו — ועודם משמ שים — בחשיבה הספרותית שלנו מסוף המאה הי"ט ואילך . עיקרו של הניגוד מבחינה זו — בחינת הלקח שניתן ללמוד ממנו — אינו מתגלה בהבדלי ההערכה כשלעצמם , אף כי הבדלים אלה —בנידון שלנו —הם קיצוניים ביותר : מחד גיסא היוצר עצמו — מלא ביטחון בחשיבותם של כל חיבוריו ( ושל זה האחרון בייחוד ) ובכוחם לעמוד בביקורת החמורה ביותר , בתנאי שזו תיאמן על 'משפטי הרהעטא David Patterson , Abraham Mapu — the Creator of the Modern Hebrew 74 Novel , East and West Library ( London , 1964 ) , p . 106 75 ראה בעיקר הפרק / Tales of Villainy and Romance' שם , עמ' . 38—27 אמנם בכמה הערות , הנוגעות להערכת פרטים שונים במערכת הסיפורית של 'אשמת שומרון , ' גילה פאטרסון רגישות שלא נתגלתה בדברי ...  אל הספר
מוסד ביאליק