פרק ארבעה־עשר האנגלים מתווכים בין אהרנסון לווייצמן

באחד ממכתביה מעתלית ללי 1 בה שניאורסון במצרים מעירה שרה אהרב סון ; 'לו גלוםקין היה ראש העבודה ... כל הצרות שיש לנו ( מעסקני היישוב — א . ל . ( לא היו אז . לו גם היום היתה להם פתקה מח ... זה , אז היו נענים כמו אינני יודעת מה . ' שרה אהרנסון נגעה כאן בנימה רגישה בשביל אהרן אחיה . זאב גלוםקין היה עסקן ציוני ויישובי ותיק , ממייסדי חברת 'כרמל מזרחי' ומפיץ יינותיה בחוץ לארץ . בימי המלחמה עשה באלכסנדריה ופעל לסידורם של הפליטים הארצישראלים במצרים ( כ 12 . 000 נפש . ( הוא סייע בהעברת כספי העזרה האמרי קניים ליישוב והעביר לארץ — ברשות השלטונות הבריטיים — את הכנסות 'כרמל מזרחי' ממדינות שונות . רשיון זה בוטל בסוף . 1915 גלוסקין , דוד יודילביץ הבילו"י ( אף הוא ממנהלי 'כרמל מזרחי ( ' ועוד מספר עסקנים ארצישראליים , היו מעין נציגות בלתי רשמית של גולי הארץ במצרים , ועמדו בדברים עם הלשכה הציונית בקופנהאגן ועם הקבוצה הציונית בלונדון , שחיים וייצמן ונחום םוקולוב עמדו בראשה מאז שלהי . 1916 זמן קצר לאחר בואו למצרים נפגש אהרנסון עם גלוסקין ויודי לביץ . ' גלוםקין סימל בשביל אהרנסון אותם עסקנים ציוניים , המ...  אל הספר
מוסד ביאליק