מכון ארצישראלי ראשון למחקר ולתיכנון

אולם כל העיסוקים האלה — מסחר חקלאי , הנהלת חוות , ייסוד משקים' הצלת נקודות נידחות , יישוב פועלי הגליל — היו בגדר מחזות צדדיים מנקודת ראותו של אהרנסון : קצתם דרושים היו לו לשם פרנסתו ואחרים באו לפייס את התעוררותו של יצר לאומי . מפעלו העיקרי באותן שנים היה ( על כל פנים בעיניו ) המוסד שהקים יחד עם ד"ר זליג םוסקין ויוסף ( יופ ) טריידל : המשרד החקלאי הטכני לארץ ישראל . לרוב ידוע היה המוסד בכינויו הגרמני — השפה הגרמנית החלה ליחשב באותן שנים כלשונה הבינארצית של הציבוריות הציונית Agrono- — . misch-Kulturtechnisches Bureau fur Palastina 'המשרד החקלאי הטכני' היה פרי ידידות בין שלושה אנשים צעירים וביטוי לציונותם הבלתי שגורה . אהרן אהרנסון' ר''ד זליג סוסקין ויוסף טריידל קרובי גיל היו . אהרנסון וטריידל נולדו בשנת ' 1876 סוםקין בשנת . 1872 אהרנםון הובא כילד מרומניה' אך היה כבן הארץ מכל בחינה . סוםקין עלה בשנת ' 1896 טריידל בשנת . 1898 השניים לא נמנו עם איזו חבורת עולים שהיא ! כיחידים באו' לאחר שהכשירו את עצמם במקצועות' שמהם יכלו להתפרנס בארץ בכוח עצמם . סוסקין היה אגרונום ( וגם ד"ר לפילוסופיה , ( טר...  אל הספר
מוסד ביאליק