היברידיזציה של זהויות ותרבויות

פירוק ותיחום של מאפיינים כמו מוצא מזרחי , מעמד נמוך ומגדר נשי קשור לשתי הנחות שהוזכרו קודם לכן . הנחה אחת היא של ריבוי זהויות של היחיד , והנחה שנייה גורסת שזהות מורכבת כזאת אינה "מוצר מוגמר" אלא נזיל ודינמי כפי שמתואר יפה במשפט הבא : Identity is never a priori , nor a finished product ; it is only ever the problematic process of access to an image of totality ( Bhabha 1994 : 51 ) . הראייה של זהויות כישויות נזילות וגמישות שבהן מתרחשים תהליכי השתלבות והתפרקות , כפי שתואר קודם , תורמת להבנת התגבשות זהויות חדשות , היברידיות המתפתחות בתנאים של מפגש בין חברי קבוצות שונות , בין מהגרים ותושבי המקום בארץ הקולטת , בין חסידי זרמים פוליטיים שונים או בין נשים מזרחיות מן הפריפריה ובין אנשי הרוב האשכנזי במוסדות להשכלה גבוהה באוניברסיטאות . המושג היברידיזציה במדעי החברה קשור לשיח הפוסט קולוניאלי ולוויכוח בין גישתו של אדוארד סעיד " ) אוריינטליזם ( " המבחין הבחנה דיכוטומית בין מזרח למערב , ובין תורתו של הומי באבא הטוען שהאינטראקציה בין מערביים לילידים בתקופה הקולוניאלית הוליד היברידיזציה , כלומר , הכלאה...  אל הספר
כרמל