רשימת המקורות

[ ברשימה זו נכללו מקורות שנגיעתם בענייני הספר הזה היא מובהקת ] אבן ש ה ם ... [ מאת ] הרב המגיד ודרשן ומוכיח ... מהור"ר משה במהור"ר יהודא ... ממינסק וארץ מולדתו בק"ק אמשטסלב ... מ"מ דק"ק זאריק במדינות פולין ולע"ע נתקבל למגיד מישרים בבה"מ דק"ק שערי ציון פה ק"ק לונדון ... לונדון , [ תקל '' ב . [ נדפס שנית : פאדגארזע תרנ"ט , ושלישית : פיעטרקוב , תרס '' ז . ( השתמשתי בדפוס שלישי . ( אגודת אזוב ... אשר אסף וחיבר ... מ' יעקב ישראל הלוי מגיד משרים דק"ק קרעמניץ . זאלקווא , תקמ"ב . אהבת דודים פי' על שיר השירים ... חברו ... בנימין ... מ"מ דק"ק זלאזיץ וק"ק זאלישטיק ... לעמבערג , תקנ"ה . אהבת עולם מאת ר' שלמה אלגאזי . קונשטנדינה , ת"ז . אהל אברהם ... דו"ת ושיחות ... עם סיפורים ... ותולדות רבינו אברהם אביש ... אספתי ... אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן . פיעטרקוב , תרע"א ( דפוס צילום , ניו יורק , תשכ"ד , יחד עם ליקוטים בשם א הלי צדיקים . ( אהל משה דרשות ... בנגלות וסודות ... [ מאת ] משה בן ... זכריה כהנא . אמשטרדם , תקי"ט . אהל ר ח ל ... הכין ... מר דוד הקארו ... שקלאוו , תק"ן . אור ע ו ל ם ... חברו מו...  אל הספר
מוסד ביאליק