נספח ב כלום ספר 'נזד הדמע' לר' ישראל מזאמושץ' הוא כתב פולמוסי נגד החסידות?

כיבושיה המסעירים של חסידות הבעש"ט מאפילים על הזרמים הרוחניים המגוונים שתססו במזרח אירופה בימי התהוותה וראשית התפשטותה , זרמים שהדיהם לא נשמרו אלא בנידחי ספרים , ספרי דרוש ומוסר . הקורא שיטרח לתור על פני דפיהם הבלויים ובקיפוליהם יחוש בהם הדים עמומים של התגוששות רעיונית ואווירת בין השמשות , בטרם גיבושם של זרמים רוחניים חדשים . דבריהם משקפים בין השאר שאיפה עזה להתחדשות דתית רוחנית ולתיקונים חברתיים , שבסימניהם י התעניינות גוברת בספרי מחקר מימי הביניים , צמאון לחכמת הדיקדוק והחשבון , ביקורת על הפרנסות היהודיות וסדרי החיתון , ועוד . כמה ממחבריהם של ספרי דרוש ומוסר בימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה דיוקנם הרוחני והחברתי הוא מופת לזיווגה של תורה עם חכמה , כגון חכמי זאמושץ , ' אחת מתחנותיהם החשובות של 'מבשרי ההשכלה' במזרח אירופה , מקום הורתם ופעילותם של ר' ישראל מזאמושץ , ' ר' שלמה חלמא , ר' יואל בעל שם טוב השני , ר' מרדכי בן מאיר ( מחברו של הספר 'תבנית הבית' — ספר מוסר במליצה חרוזה , ( ר' חיים חייקא ( בעל 'צרור החיים' על הרמב"ם וספר מוסר בשם זה , ( ועוד . חיבורו הקטן של ר' ישראל מזאמושץ' 'נ...  אל הספר
מוסד ביאליק