נספח א רדיקליזם דתי בימי התפשטות החסידות תורת 'כף רמיה' בכתבי אליעזר ליפמן מברודי

[ א ] בתולדות הפולמוס נגד החסידות נודעת חשיבות מיוחדת להערותיו השגותיו של ר' לייב מלמד בברודי , שהועלו על הכתב בשולי חלקי יורה דעה . אורח חיים ואבן העזר שבספר ה'טורים . ' בשנת תקמ"ז נתגלגלו הללו לידי מתנגדי שקלוב שנדהמו מתוכנן הנועז ומלשונן המחוצפה והגסה , והגיבו עליהן כדרך שהגיבו . לימים שימשו השגות אלו בידי בעל החיבור הפולמוסי 'שבר פושעים' נשק חד בהסתערותו על החסידים שנואי נפשו . מצד תוכנן בולטים בהן שני עניינים חשובים : ( א ) ביקורת חמורה על גדולי הפוסקים בהלכות איסור והיתר ; ( ב ) הערות והוראות בדיני אישות הבאות לעורר את היצר המיני עד קצה גבול ההירהור והתשוקה כשיטה עילאית בקיום מצוות ותפילה , כגון : 'ראוי לכל איש כשיראה אשה להיות לו תאוה עליה ואעפ"כ שלא לבא עליה לעשות מעשה רק ראה מרדכי וילנסקי , חסידים ומתנגדים — לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל''ב-תקע '' ה , ירושלים , מוסד ביאליק , תש"ל ( להלן : וילנסקי , ( כרך ב , עמ' . 112-109 שלושת העתקיו של חיבור זה ידועים בשלושה שמות שונים ו 'שבר פושעים , ' 'זאת תורת הקנאות , ' 'זמרת עם הארץ . ' על בעיותיו הטכסטואליות וזהות מחברו ראה לאחרונה...  אל הספר
מוסד ביאליק