ג. קטרוגו של בעל 'שבר פושעים' — הדבקת הוראות השל"ה למורי החסידות

בפרק החמישי הצבנו הוראות השל"ה בעניין הכללת מצוות לא תעשה במצוות עשה ומצוות עשה במצוות לא תעשה , והצגנו כמה אופני שימוש 33 לעיל , עמ' . 157 34 דרכי נועם , לח ע"א — מ ע"ב . ראה עוד י . תשבי : הרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות בצמיחת החסידות , ציון , שנה לב ( תשכ"ז , ( עמ' , 21 הערה . 98 35 ראה 'עמק המלך' לר' נפתלי בכרך , שער תיקוני התשובה , ריש פרק שישי : ' השוחט בסכין פגומה בהמה אחת ונעשית נבילה מת במגי"פה דאיהו אותיות פגי"מה ומתגלגל בכלב . ' וראה זוהר חלק ג , כט ע"א : 'כל מאן דשחיט בסכין פגום נבלה איהו דאתמר ביה ( שמות כב ) לכלב תשליכון אותו דאיהו סמאל . ' 36 שפת אמת , לד ע"ב . 37 שבט מישראל , פרק נו , ט , עמודה ד . בהוראות אלו , אם בשם השל"ה ואם שלא בשם השל"ה , אם בימי צמיחת החסידות ואם לאחריהם , בימי התפשטותה ובעיצומם של הפולמוסים נגדה . 38 אמנם , הדים רבים מהוראות אלו מצויים בכתבי ר' יעקב יוסף ור' דלב בער המגיד ממזריץ' , אך יגעתי ולא מצאתי בהם את דברי השל"ה , לא כלשונם ולא כתבנית לשונם . וראה זה פלא : עובדה זאת לא מנעה מבעל 'שבר פושעים' ליתן את קולו בקובלנה מרה על מורי החסידות בעטיין ...  אל הספר
מוסד ביאליק