פרק תשיעי רעיונות החסידות בספרי דרוש ומוסר: תקל"ח—תקמ"ו