יב. זיכוך הרע והעלאתו בדרך ההתקשרות עם מחשבת החוטא

לא רק בחשק הגשמי ובהרהורי עבירה גופם גלום כוח מצרף ומזכך , ובחטא עצמו טמונה האפשרות לחשוף את הטוב העלום בו , על ידי תשובה מאהבה , אלא אף בחוטאים מזומנת שעת כושר גדולה — לא לבד לתיקונם של עושיו 147 תולדות יעקב יוסף , קנא , עמודה א . השווה שם , קמז , עמודה א ; וכן השווה שם , כז , עמודה ג : 'דשמעתי ממורי "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך , " שיהי' התחלת תורה ותפלה ומצוה עם היצה"ר שלא לשמר , ובזה לא יקטרג עליו היצה"ר ויוכל לגמור לשמה . וז"ש "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" ודפח"ח , יעו"ש . ' השווה 'דרש משה' לר' משה מאוסטרא , לעיל , עמ' . 214—213 148 גרשם שלום : הצדיק ( בתוך : פרקי יסוד , ( עמ' , 249 וכן שם , הערה . 76 בפועל או המתעתדים לעשותו — אלא לזיכוך הרע גופו והעלאתו . נפתח בדברי ר' יעקב יוסף בספר 'בן פורת יוסף' ( כט עמודות א—ב , ( וזה לשונם בהשמטות : ] ' שמות י , כו ] "ויאמר משה" וגר [ שם , שם , כז ] "גם מקננו ילך עמנו כי ממנו נקה לעבוד את ה "' וגו' [ שם , יא , א—ב ] "ויאמר ה' דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב ושמלו . "' והספי קות רבו ... ולי נראה דיש חומר וצו...  אל הספר
מוסד ביאליק