י. התכלית הדתית הנעלה מקדשת את האמצעים המגונים

דרוש חשוב , המעלה בחינה חדשה בסוגיית עבודת ה' ביצר הרע , מצינו בספר תולדות יעקב יוסף < 9 c ! שעניינו עבירה לשמה , כמו מעשה יעל . לצורך בירורנו כאן דיינו בהזכרת דברי ר' יעקב יוסף בשם הבעש"ט , כי 'בכל עסקי עה"ז יש בו תכלית פנימי , ' אלא שזו כלואה ושבויה בשבי הקליפות החיצוניות . משאת נפשו של האדם השלם לגאול תכלית זו , עבירה לשמה משמעה נקיטת אמצעים מגונים , כנראה בלית ברירה , לשם מטרה נעלה . 113 תולדות יעקב יוסף , י ע"א . 114 שם , קעב , ד—קעג , א—ב . 115 השמטתי כאן דברים הדומים לאלה שהבאתי לעיל . 116 מוהרא"ש : מורנו הרב אברהם שמשון , שהוא בן המחבר שהביא לדפוס את הספר תולדות יעקב יוסף ? לפנינו כנראה הערה שרשם לעצמו : 'אח"ז מצאתי' — אחרי שנדפס קטע זהי דברים אלה נכפלו ( תולדות יעקב יוסף , קע , ד — קעא , א = שם , נ , א—ב . ( 117 קפח , ד — קפט , א . הכלל המעמיד במרכזם של חיי הדת את התכלית הטובה וכן הכוונה הטהורה , אם כי ללא הנחות מיטאפיסיות , אף הוא אינו מחידושיהם של מורי החסידות , שכן יסודו במגמת ההפנמה של חיי הדת , שקנתה לה שביתה בספרותנו זמן רב קודם החסידות , ואחד מביטוייה הבולטים הוא הספר ...  אל הספר
מוסד ביאליק