ז. החשק הגשמי כמבוא לחשק הרוחני על־פי כתבי ר' יעקב יוסף

פתחנו את דיוננו בסוגיית עילויה של עבודת ה' באמצעות היצר הרע בדברי ר' יעקב יוסף מפולנאה בשם הבעש"ט , שהסתמך על רב סעדיה גאון וכן 74 ראה מאמרי ( הערה , ( 20 עמ' . 436—435 75 אגודת אזוב , יתרון האור , קלח ג , גבעול ג , כח , עמודות ב—ג . 76 תהלות יעקב , נח , עמודה ב—נט , עמודה ב . דברי ר' יצחק דמן עכו , הבאנו כמה ממאמרי השל"ה , שהם מפתח גדול להוראות השונות על עבודת ה' ביצר הרע , והראינו שלושה אופני שימוש בהם בספרי דרוש ומוסר שנתחברו במזרח אירופה בימי צמיחת החסידות והתפשטותה . לעומת אופני שימוש אלה בדברי השל"ה , וכן כמה ביטויים דומים , הצגנו עמדות מנוגדות בחיבורים מאותם הימים ומאותם המקומות . ראוי אפוא שניתן את דעתנו על מעמדה ומקומה של סוגיה זו בכתבי ר' יעקב יוסף עצמו . נמשיך במה שפתחנו . בדומה לנאמר בספר 'ראשית חכמה' בשם ר' יצחק דמן עכו על המורגש , או החשק הגשמי , שממנו מבוא למושכל , החשק הרוחני , או אהבת , 'ה אנו מוצאים אצל ר' יעקב יוסף . משל אופייני בשם הבעש"ט לבן המלך , שכל עוד נפשו היתד . שלווה ופנויה מאש התאווה הגשמית כשלו כל מאמצי מלמדיו להשכילו בחכמות . אך משנקרתה בדרכו בתולה מבנות ...  אל הספר
מוסד ביאליק