ו. תגובות שליליות בספרי דרוש ומוסר

בפרק ד ) קודם הזכרנו את דברי ר' שלמה אלגאזי בחיבורו 'אהבת עולם / שבהם תקף בחריפות כמה הנחות שהזינו את הראדיקאליזם הדתי קודם השבתאות , כגון ההתגרות המכוונת ביצר הרע והמגע הקרוב עם החטא על מנת להגדיל את שכר כיבוש היצר , ועוד . ?» " טענותיו הן בניין אב לתגובות דומות שמצינו בספרי דרוש ומוסר בגנות הלכי רוח ראדיקאליים דומים . מחברים , שנקעה נפשם ממגמות דתיות קיצוניות ומסוכנות , נסתייעו בדבריו , כגון ר' דוד מקרוטושין , ר' יעקב ישראל הלוי המגיד מקרמניץ , ר' יעקב אור שרגא ( א"ש ) פייוויל . מאמציהם במאמצי אלגאזי מכוונים לערער את הבסיס של הראדיקא ליזם הדתי , שנסמך על מאמרים פאראדוכסאליים של חז"ל וחכמים שלאח ריהם , ואולם אין להטיל ספק במשמעותם הריאקטיבית של דברי הגנות כלפי ההוראות השונות בעניין עילויה של עבודת ה' על ידי היצר הרע , שאנו מוצאים בחיבורי דרוש ומוסר במזרח אירופה בתקופה שאנו דנים בה עתה , בין שהשתמשו בטענותיו של ר' שלמה אלגאזי ובין לאו . וזוהי משמעותם של דברי ר' דוד בן צבי מנעשוויז בחיבורו 'ראשית דעת , ' שנדפס בזאלקווא תק"ב . הוא מורה להתגבר על היצר הרע ולקיים את המצוות כפשוטן ללא התח...  אל הספר
מוסד ביאליק