ג. הוראות השל"ה

במרוצת הדיון בראה , כי מורי החסידות הראשובים , שהסתמכו על רס"ג ועל ר' יצחק דמן עכו , הסתמכו גם על ספר הזוהר , על קבלת האר"י , על ר' יצחק עראמה , על ר' משה אלשיך ועוד , דהייבו על מסורת ספרותית רעיובית ארוכה . מחברי ספרי דרוש ומוסר במזרח אירופה בימי צמיחת החסידות ביתלו ברמב"ם , בשל"ה , ובחכמים אחרים . אולם מפליא הדבר , שהמקור החשוב ביותר להוראותיהם בעביין עבודת ה' ביצר הרע , שהשפעתו ביכרת ובולטת גם בספרי דרוש ומוסר מחוץ לחסידות , לא בזכר בכתבי ר' יעקב יוסף ואף לא בדברי ר' דוב בער , המגיד ממזריץ , ' אף על פי שרוחו של זה מרחפת בהוראותיהם בין השיטין ובתוך השיטין , כפי שבראה להלן . מכל מקום העלמת מקור חשוב זה , וגדולה מזאת , העובדה שחוקרי החסידות לא השגיחו בו ובבתיבי השפעתו מחייבתבו להציעו כאן בפירוט . כוובתי לחמישה מאמרים בספר שבי לוחות הברית ( של"ה , ( חיבורו הקלאסי של רי ישעיה הורוויץ , שבדפס לראשובה בשבת ת"ט . [ א ] בקודת המוצא במאמרו הראשון של השל"ה היא ההוראה כיצד יקיים האדם מצוות מתוך התעוררות הלב , על אף תאוותיו הגופניות וטבעו החומרי : 'כללות העשיין מל"ת = ] מלא תעשיין ] והל"ת מעשיי...  אל הספר
מוסד ביאליק