ב. החשק הגשמי כמבוא לחשק הרוחני

נפתח בדברי ר' יעקב יוסף מפולנאה : 'דשמעתי ממורי זלה"ה בשם רבינר סעדי' גאון , שראוי לאדם שיחשוק בכל הדברים הגשמיים ומתוכו יבוא לחשוק בתורה ועבודת ה' זכו . * " החוקרים עמדו על שימוש זה בדברי רב סעדיה גאון שלא כמשמעותם המקורית , * שכן רס"ג בספר אמונות ודעות , 2 ראה לעיל , עמ' . 98—96 3 ראה להלן , פרק שישי , עמ' . 279—276 , 272—271 4 בן פורת יוסף , פה , עמודה ב . השווה צפנת פענח , פג , עמודות א—ג . 5 ראה אליעזר צווייפעל : שלום על ישראל , זיטאמיר , 1868 עמ' ; 58—57 גרשם שלום ו 'דמותו ההיסטורית של הבעש"ט' ( בתוך - . 'דברים בגו , ( ' עמ' . 321 מאמר עשירי , פרק ז , מונה שבחי החשק הגשמי בפי משבחיו 'עד ששמוהו כמו חובה ואמרו כי נסו בני אדם בשער הזה כדי שידעו כניעת האהבה ויכנעו [ לה [ ' ויעבדוהו , ' , אך בעלי דעה זאת יום , לדעת רס"ג שם , 'פתאים אין בהם דעת , וראיתי להשיב עליהם בשער הזה . ' הבודק בדרך שיטתית את ספרי הדרוש והמוסר , שנתחברו בימי הבעש"ט וסמוך לאחריו , לא יופתע מקריאתו של הבעש"ט בדברי רס"ג בהיפוך משמעותם ; אין היא אופיינית לו דווקא , אלא לבני דורו ולבני הדורות הקודמים לו למצוא בדברי מח...  אל הספר
מוסד ביאליק