ו. תגובה שלילית לרעיון ולהגיונו בכתבי ר' יעקב יוסף

בעל 'שער המלך' וכן חכמים אחרים , שהגיבו על רעיון זה לחיוב או לשלילה , כתבו את חיבוריהם בימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה . מה היה יחסם של מורי החסידות הראשונים להוראה הנדונה 1 בירור שאלה זו עשוי להבהיר את היקפו של הראדיקאליזם הדתי וטיבו . ואולם החסידות בכללה , על אף יסודותיה החברתיים המשותפים אין היא עשויה מקשה אחת . הילכך מן הדין שתינתן תשובה מפורטת ומקפת אחרי בדיקה מדוקדקת בפינותיה השונות של ספרותה , * לרבות הסיפורת החסידית . מה שאין כן עמדתם של הבעש"ט ור' יעקב יוסף מפולנאה , תלמידו . בידנו עדות מחכימה על התנגדותם המוחלטת להוראה האמורה ולכל הכרוך בה : ... ' ולדברינו נ"ל , שאם נזדמן לו שוגג בלא מחשבה , יתחבר עם המוני עם להעלותן , משא"כ שיחטא בכוונה ובמחשבה , כדי שיתחבר עם המוני עם להעלותן , זד- אינו ... ועפ"ז נ"ל לפרש משנה האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין וכוי , הכוונה אחטא ואשוב , שיחטא בכוונה כדי שישוב , דזה לא מחני , כמו ששמעתי בזה 1 בשם מורי ] ב' טעמים א' דחוטא מדעת 83 וכוי , ב' כי תשובת המשקל 84 וכר . וק"ל , ודפח"ח . 80 סנהדרין קו ע"א : הגמל בא לבקש קרניים וגזזו לו אוזניו...  אל הספר
מוסד ביאליק