ג. נוסחו בספר 'חמדת צבי' ובספר 'דברי נחמיה' ושאלת זיקתו לשבתאות

לא מצאתי מגע ממשי בין הלכי רוח אנטינ 1 מיסטיים בשבתאות וספיחיה לבין ההוראה שבספר 'ברכת שמואל / אד ראוי לציין שני חיבורים שבתאיים חשובים שהוראה זאת משתלבת יפה במסכת רעיונותיהם , והם ו 'חמדת צבי' על תיקוני זוהר ( אמשטרדם תס"ו ) מאת ר' צבי הירש חאטש , « רדברי נחמיה' ( ברלין תע"ג ) לנחמיה חיון . " את הפירוש על הכתוב בקהלת , 'כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא' מביא בעל 'חמדת צבי' בשם 'מפרשים , " ' ואילו במקום אחר שם , שבו מדובר בהפיכת הזדונות לזכויות בתשובה מאהבה , הוא אומר , שלא בשם 'מפרשים : ' 'וידוע מעלת הבע"ת על צדיקי , ' שהם טהור מגו טמא , דעדיף מטהור מגו טהור , וכמ"ש בס' עשרה מאמרי' , דז"ס דברי' שלא נתגלו למשה נתגלו לר"ע , לפי שהיה בן גרים , טהור מגו טמא , " וז"ס [ בראשית א , לא ] "הנה טוב לעבור עביר' לעשות תשובה . והמקשה הקשה . שמא ס"ד 1 ? הא מוכרח הוא לעשות תשובה לקיים תרי"ג מצות והישב : [!] אלא ודאי , בשביל כך עשה לקיים מצות עשה של תשובה . ע"כ שמעתי' ' ) אורי וישעי , ' יב , עמודה ד . ( 13 ראה גרשם שלום ? . התנועה השבתאית בפולין ( בתוך : בית ישראל בפולין , ב , ( עמ' ; 55 הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק