ו. ביקורת על השימוש ב'דרך הלצה' ומשל

דברי ר' דוד הקאת על חששו מפני פגיעת הקנאים על שום המשלים המרובים שבחיבורו לא בכדי נאמרו , והיה לו על מה שיסמוך . ביקורת חמורה על דרכי מגידים ומוכיחים לשבץ את דרשותיהם במשלים ובדברי הלצה אנו מוצאים בכמה ספרי דרוש ומוסר , ובכללם 'משמרת הקודש , ' חיבורו של ר' משה בן יעקב מסאטאנוב , שנדפס בזאלקווא תק"ו . אולם הואיל ועדותו של מחבר זה הופקעה מחזקתה עלינו להפליג קצת משורת דיוננו כדי להעמידה על תילה ולשלבה בק 1 נטקסט הספרותי ההיסטורי לאמיתה . לפני קרוב לשלושים שנה פירסם פרופ' גרשם שלום מאמר חשוב , שמגמתו כשמו ; ' שתי העדויות הראשונות על חבורות החסידים והבעש"ט' , " עדותו של ר' משד . מסאטאנוב בספר 'משמרת הקודש' ועדותו של ר' שלמה חלמא בהקדמה לחיבורו 'מרכבת המשנה , ' שיצא לאור בשנת תקי"א , שאין הוא מענייננו בפרק זה . לדעת גרשם שלום , דברי ר' משה מסאטאנוב , במיוחד פיסקה אחת שבהם הפיסקה החשובה שנוגעת לענייננו כאן , מכוונים נגד ר' ישראל בעל שם טוב , והיא המובאה המסומנת במאמרו של שלום באות ה . שלום מקדים למובאה זו דברי הסבר < 'אגב המלצה על המנהג של עמי הארץ להחזיק לומדי תורה על שולחנם למען יראו את מעש...  אל הספר
מוסד ביאליק