ה. דרך הלצה ומשל

חובתו של הצדיק המוכיח לצאת ממקומו ולבוא אל העם כרופא רוכל ולהכ ריז על אמצעי הריפוי שבאמתחתו , היתה כרוכה ביכולתו לרתק את אוזני השומעים ולכבוש את לבם , דבר שהביאו בהכרח לשימוש באמצעי שידול ריטו ריים ותיאטרליים וספרותיים , כגון משלים ודברי הלצה , צחצוחי לשון נופל על לשון , וכן ליצירת קשר אינטימי עם השומעים , ועוד . דוגמה יפה אנו מוצאים , למשל , בעדותו של ר' ברוך מקוסוב , שהיא עדות של מסיח לפי תומו ; באחד מדרושיו בעניין כוחה של המחשבה , עצר לפתע את שטף דיבורו ונשתתק לרגע קט , אך ניצל רגע זה להמחשת רעיונו . 'ופעם אחת אירע לי שדרשתי הדרוש הלזה ' ] דרוש המחשבה [ ' בבהכ"נ בימי הקיץ , ובאמצע הדרוש שתקתי מעט . ואח"כ שאלתי לבריות אם שומעין קול צפצופי העופות והצפרים , שמצפצפין בקול נעים . והשיבו לי : הן . ואמרתי להם : מפני מה לא הרגשתם באזניכם עד עתה קול צפצופי' היא היא מפני שעד עתה הטית' אזניכם לשמוע הדרוש מפי , ונתדבקה מחשבתכ' בשמיע' הדרוש , ולא הטיתם אזניכם לקול צפצופים , כי מה שאין המחשבה רוצה לשמוע אינה שומעת . " ' אחד מדרכי הדרשנים הידועים ביותר היא 'דרך ההלצה , ' פירושה כמסתבר 94 י . ויי...  אל הספר
מוסד ביאליק