ד. דימויי המוכיח

ברם זיהוי הצדיק , או החסיד , עם המוכיח אין בו אלא כדי השתקפות פן אחד מן הדמות , שפנים רבים לה בספרי דרוש ומוסר . מעמדו של המוכיח בשער ותפיסת תפקידו בעיני מגידים ובעלי מוסר וכן מחברים שונים עולים מתוך כמה דימויים : נביא , שופר , כרוז , 'שליח קטן / רופא רוכל או רופא תחלואי הנפש . פעמים דימויים אלה נועדו להמחיש את אופיה הכפייתי של שליחותו , את חובתו להוציא מבית הגנזים שבלבו כל דברי ההתרסה על קלקלות בני ורק בהמשך דברי הזוהר אנו מוצאים 'זכאד . חולקיה . ' ראה יוסף וייס ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' , 72 הערה . 3 ברם שינוי זה הוא אחד הסימנים האופייניים לספרי דרוש ומוסר . ( ראה להלן , עמ' ; 123 לעיל , פרק ראשון , עמ' . ( 14—13 * 58 ? אורי וישעי , שער תשובה , פרק עשירי , דף יג , עמודה ג . 59 'הרי בשמים חבור ... על חמשה חומשי תורה והפטרות ומועדי השנה וחמש מגלות ופרקי אבות אשר השאיר אחריו ברכה ... מוהר"ר שכנא צבי ... שהיד , מגיד מישרים בעיר נעמירוב בזמן תלמידי הבעש"ט והמגיד הקדוש והביא מאמרים ששמע מפי קדשם , ' ברדיטשוב תרנ"ז , עה , ע"א . עירו ובני דורו ; פעמים נועדו להמחיש את חובתו של המוכיח ואת גורלו...  אל הספר
מוסד ביאליק