שער הספר שפת אמת לר' יעקב ישראל הלוי, המגיד מקרמניץ