ג. מאמרים בשם הבעש"ט בכתבי ר' יעקב יוסף הזהים או דומים למאמרים בשם חכמים אחרים

טלו , למשל , מאמר 'חסידי' מובהק n המובא בכתבי ר' יעקב יוסף פעמים רבות בשם הבעש"ט : 'שמעתי ממורי כל העולם ניזון בשביל חנינא בני , " שהוא פתח הצינור ושביל השפע לעולם , ודפח"ח . « ' במקום אחר אנו מוצאים : ' ובשם מורי , כי חנינא בני עשה שביל וצנור להמשיך שפע בעולם . וזה שאמר : כל העולם ניזון בשביל חנינא בני ודפח"ח . ולי נראה לא מלבד שעשה שביל וצנור וכר , אלא שהוא עצמו נקרא שביל וצנור , שהשפע עובר על ידו' . מאמר דומה מצינו אצל ר' ברוך מקוסוב כמאמר משלו : ' כשיש צדיק אחד אז הוא ממשיך שפע וטובה דרך צנור שלו , אז גם אחרים שצנורותיהם סתומים יכולים לינק מצינור שלו . וזהו ענין אמרם : בשביל 12 ראה להלן עמ' . 32—21 13 ראה , למשל גרשם שלום : הצדיק ( בתוך : פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה . תורגם מגרמנית בידי יוסף בן שלמה בעריכת המחבר , ירושלים , מוסד ביאליק , תשל"ו , עמ' ; ( 255 ג . נגאל : תורות בעל התולדות — דרשות רבי יעקב יוסף מפולנאה לפי נושאי יסוד , מבוארים בליווי מבוא , ציוני מקומות והערות על ידי גדליה נגאל , ירושלים , מוסד הרב קוק , תשל"ד , עמ' ; 28 הנ"ל : על דמות הצדיק החסידי , מולד , חוב' 246—...  אל הספר
מוסד ביאליק