בימי צמיחת החסידות מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר

מ . פייקאז' מנדל פייקאז : ' בימי צמיחת החסידות לזכר סורי ' / v'pfi ו ^ תי קרנטה ?" en— c " r > oMco בימי צמיחת הח סידות מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר מאת מנדל פייקאד מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק