רשימת ספרות

ברוך שפינתה תורת המידות . . [ 1677 ] 1967 תרגם וי יעקב קלצקין . ירושלים ; אקדמון . אתיקה . . [ 1677 ] 2003 תרגם : ירמיהו יובל . תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד . מאמר תיאולוגי מדיני . . [ 1670 ] 2003 תרגם : ח . וירשובסקי . ירושלים : מאגנס . Opera . 1925 . Carl Gebhardt ( ed . ) . Heidelberg : Carl Winters . Spinoza's Ethics . 1967 . Trans . Andrew Boyle . London : Everyman's Library . פרידריך ניטשה הולדתה של הטרגדיה . ;[ 1872 ] 1985 המדע העליז . [ 1882 ] תרגם : ישראל אלדד . ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . כה אמר זרתוסטרא . . [ 1884 ] 1975 תרגם : ישראל אלדד . ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . מעבר לטוב ולרוע ;[ 1886 ] לגניאולוגיה של המוסר . 1967 . [ 1887 ] תרגם : ישראל אלדד . ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . שקיעת האלילים ;[ 1889 ] פרשת ואגני ; הנה האיש ; אנטיכריסט ; אגרות . . 1996 תרגם : ישראל אלדד . ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . Nietzsche Werke . 1968 . Berlin : Walter de Gruyter & Co . The complete worksof Friedrich Nietzsche . 1964 . Ed . Oscar Levi . New York : Russell & Russell . rvn...  אל הספר
כרמל