פרק א על אלוהים

בפרק זה , כמו גם בפרקים הבאים , אציע דיון נפרד בעמדה של כל אחד מהפילוסופים ביחס לסוגיה המוגדרת כראש פרק . בסיומו של הפרק אציע השוואה שתתבסס על דיונים אלה , הן על מנת לבחון את נקודות הדמיון והשוני בין שני הפילוסופים והן על מנת לנסח את הלקחים הפילוסופיים ביחס לסוגיה עצמה .  אל הספר
כרמל