חשיבה ביקורתית

כיצד מגשימים את התכלית הפילוסופית של החיפוש אחר האמת ? שפינוזה וניטשה , ככל פילוסוף אחר , מאמינים שהחשיבה הביקורתית היא שצריכה להדריך את הפילוסוף להגשמת תכלית זו , אך חלוקים באופן בסיסי ביחס לטבעה הרצוי . עבור שפינוזה חשיבה ביקורתית מזוהה עם חשיבה שיטתית . חשיבה שמתחילה בהגדרות מדויקות של מושגים ובוחנת את היחסים הלוגיים ביניהם . חשיבה זו , שתכליתה לנטרל סתירות בהגדרות של המושגים עצמם וביחסים בין המושגים השונים , איננה רק יוצרת מערכת תיאורטית עקבית , על פי קו מחשבה זה , אלא מלמדת על המציאות עצמה . אף בסוגיה זו באה לידי ביטוי החשיבה הרציונליסטית של שפינוזה . חוק הסתירה איננו רק כלי עזר לדיון בעולם המושגים , אלא מאפשר , או נכון יותר מחייב , טענות אונטולוגיות הנגזרות מן הדיון המושגי . במילים אחרות , ההקשה היא ממושגים למציאות ולא ממציאות למושגים . אי לכך , הממד הניסיוני איננו ממלא כל תפקיד חיובי בחשיבה זו אלא תפקיד שלילי בלבד . תכליתה של חשיבה ביקורתית מעין זו היא לחלץ את האדם מהתבססותו על החושים , או שמא יש לומר מהתבוססותו בעולם האמפירי , וההבטחה הטמונה בה היא הכרה שכלית של המציאות ( ואף א...  אל הספר
כרמל