תוכן העניינים

הקדמה 11 מבוא 13 אלוהים 14 אמת 16 חשיבה ביקורתית 17 הטיעונים 18 סיבתיות 19 הרצון החופשי 21 תכלית הפילוסופיה ( וחיי האדם ) 22 פרק א : על אלוהים 24 שפינוזה : Dem sive Natum ( אלוהים או טבע ) 24 ניטשה : "מות האלוהים" 58 סיכום 70 פרק ב : על הנפש 76 שפינוזה : נפש שכלית 76 ניטשה : נפש יצרית 106 סיכום 126 פרק ג : על הטוב והרע 133 שפינוזה : מוסר אוניברסלי 133 ניטשה : מוסר פרטיקולארי 185 סיכום 212 פרק ד : על האושר 218 שפינוזה י "אהבת אלוהים שכלית" 219 ( amor Dei inteiiectualis ) 240 ( Ubermensch ) Gnvby : WDVl סיכום 265 רשימת ספרות 271 מפתח שמות ועניינים 273 אין דבר שהאדם החופשי ממעט לחשוב עליו כמו המוות , וחוכמתו אינה ההגות במוות , אלא ההגות בחיים . שפינוזה ( אתיקה , משפט , 67 חלק ד )  אל הספר
כרמל