ד. הייאוש

ראינו כי התשוקה היא המניע האמיתי של הסתירה בדיאלקטיקה של קירקגור , המבוססת על אקט ההחלטה הבוחרת . אולם התשוקה היא הגיבוש 69 שם , . 260 m , firi , The ConceptofDread , Princeton University Press , 1946 , 142 70 שג האימה . 71 שם , שם . 72 שם , שם . הסופי והמלא של המצב , שבו נופלת ההכרעה האכסיסטנציאלית . התשוקה היא רגש או דחף חיובי , שבא כתגובה על רגש שלילי שנוצר נוכח הסתירה המיטאפיסית אכסיסטנציאלית של האדם — הייאוש . הייאוש מהותו בסלידה של האדם ממצבו המתגלה לו כחולשה , כסתירה שאותה אין הוא יכול להמשיך לשאת , ולפיכך חייב לעבור למשהו אחר , לחיות אחרת . הייאוש אינו נפרד מן התשוקה לאינסוף אלא הוא חלק בה ; הוא סלידה מן הקיים ואתגר לעתיד , עליית רצונו של אדם לבחור בעצמו , גילויו של אדם את הנצח והאינסוף כשייכים לעצמיותו . " הייאוש הוא הרגע שבו חש האדם שמצבו נעשה ללא כלוט נוכח הרגשת הסתירה rei אין זה ספק אינטלקטואלי המעמיד תוכן מסוים בסימן שאלה , אלא קביעה פנימית של הסובייקט לגבי משמעות חייו , קביעה שהנושא שלה הוא האכסיסטנציה כזלה . " הייאוש בשביל קירקגור אינו רגש תבוסתני , אלא להיפר . זוהי שליל...  אל הספר
מוסד ביאליק