(3) חינוך ותרבות בארגנטינה

היישוב היהודי בארגנטינה לא זו בלבד שהוא הגדול ביותר בכמותו בין ישובי אמריקה הלאטינית , אלא שהוא גם הפעיל ביותר הן מבחינת האירגון הקהילתי והארצי , הן מבחינת החינוך הלאומי . והא בהא תליא , לפי שבמידה בה מנגנון הקהילה פעיל יותר , והשגותיו ושאיפותיו נרחבות וגבוהות יותר , כן נמרצת ומגוונת יותר פעולת התרבות . ברוב ארצות אמריקה הלאטינית הקהילה היא היא המפקחת והדואגת בפועל לכל צרכיה של האוכ לוסיה היהודית , כולל תרבות . נציין כבר בפתיחת דברינו , שההישגים בשדה החינוך לא זו בלבד שאין הם מצוינים ביותר מבחינת הכמות , אלא אדרבא , הם דלים ביותר . דיינו אם נאמר , שאך 30 אחוז לכל היותר מכלל ילדי היהודים בארגנטינה בגיל הלימוד מבקרים בבתי ספר יהודיים . חינוך זה מצטיין ביותר מבחינת איכותו , וזו תהילתו . בניינים טובים לבתי הספר ומצב חומרי מובטח , אלה הם התנאים האלמנ טאריים לקיומו של החינוך ולהתפתחותו . הבניינים מקבלים הקצבות של הקהילה 50— אחוז עם הקמת בית הספר ו 40 אחוז לתיקונים ושינויים אחר כך . י . הורן מספר ב'אידישע צייטונג' ( מיום 4 באבגוסט : ( 1957 ' בדין וחשבון שנמסר בישיבת ההנהלה של קהילת בואנוס ...  אל הספר
מוסד ביאליק