טבלה ‭.3‬ חלוקתם של יהודי אמריקה הלאטינית לפי הארצות ‭(1955)‬