טבלה ‭.1‬ ההגירה היהודית לאמריקה הלאטינית ‭(1955-1870)‬ •