טבלה ‭.17‬ חלוקת המפרנסים היהודים בניו־יורק, לפי ענפי הפרנסה ‭35 (1933)‬