יא. חומר סטאטיסטי לתהליכים ולמגמות שתוארו לעיל

נתחיל בערי השדה בשל שני טעמים : ראשית , יש בחומר זה השוואה עם האוכלוסיה הלא יהודית , ולדבר זה נודעת , כמובן , חשיבות מרובה . שנית , יש לנו חומר , הנוגע לערי השדה , משתי נקודות זמן , וגם לכך נודע ערך רב , שעל יסוד זה מקבלים אנו מושג ברור על מגמת ההתפתחות במשך 15-10 השנים האחרונות . עם זאת עלינו לזכור , שאם אמנם קיים הבדל , מבחינת המבנה החברתי הכלכלי , בין הכרכים לבין ערי השדה , הרי ברור , שאותן מגמות ההתפתחות קיימות כאן ושם . ועל כן יש בחומר מערי השדה כדי לאלפנו גזרה שווה לגבי הכרכים . ההבדל היסודי בין יהודים ללא יהודים בולט ביותר בענפי המסחר שבהם אחוז היהודים גדול למעלה מכפליים לעומת לא יהודים , ואילו בתעשייה ומלאכה —אחוז היהודים קטן כמעט פי שלושה משל לא יהודים . בין הפקידים ובעלי המקצועות החופשיים אחוז היהודים גדול כמעט כפליים לעומת לא יהודים . הנתונים הם מיושנים ואין כל ספק , שמאז ואילך גדל עוד יותר אחוז המפרנסים היהודים בענפי המסחר . אכן , גם בקרב האוכלוםיה הלא יהודית Nathan Goldberg , Occupational Patterns of American Jews , 'The Jew . 27 Review " , 1945 , p . 175 עלה אחוז המפרנסים...  אל הספר
מוסד ביאליק