1. התפוררותה של אירופה ושל המרכז היהודי במזרח־אירופה

עם מלחמת העולם הראשונה מתחילה התפוררותה הפוליטית וידידתה הכלכלית של אירופה , ובאורח מקביל מתחילה גם התפוררותו של המרכז היהודי במזרח אירופה וירידתו . הסימנים הראשונים לירידתה הכלכלית של אירופה ניכרו כבר קודם למלחמת העולם הראשונה . חלקה באחוזים של אירופה בייצור התעשייתי ובסחר החוץ של העולם ירד והלך כבר אז בהדרגה ובהתמדה . תיעושן של ארצות מעבר לים , ובייחוד של אמריקה הצפונית , התקדם בצעדים מהירים ונמרצים , ועלייתו של הענק הצפון אמריקאני כמו שימשה כבר כאזהרה לאירופה , שמעמד המונופולין שלה כבאנקאי של העולם וכמרכז תעשיית העמים מתערער והולך . יהודים מילאו אחד התפקידים הפעילים והיצרניים ביותר בעלייתה הכלכלית העצומה של אירופה במאה הי"ט . כיוון שמיוצגים היו בענפי הקשר של המשק הקאפיטאליםטי — בבאנקאות , בסחר החוץ , בבניית רשת מסילות הברזל — ומפוזרים ברחבי תבל , היו הם סוכניה ושליחיה המעולים וההולמים ביותר של ההתפתחות הכלכלית העצומה של המאה הי"ט . ואם שירותם בארצות המפותחות ביותר התבטא בעיקר בכינון קשרים בינלאומיים בין ארצות ועמים ובהפצה של ההון של אירופה ומוצריה ברחבי תבל , הרי בארצות הנחשלות של...  אל הספר
מוסד ביאליק