2. היהודים בגרמניה

בתחילת המאה הי"ט עסקו במסחר 70 % מיהודי פרוסיה , מהם 10 % במסחר הגדול והבינוני , וכל שאר 60 % במסחר זעיר וברוכלות ; במלאכה עסקו 7 % בלבד ; במקצועות חפשיים 1 % — בלבד , עוזרות בית , 10 % — והשאר היו נטולי פרנסה . בשנת 1852 כבר היתה דמותה של יהדות גרמניה שונה , משום שניתוספו אליה כ 70 , 000 יהודי פוזנא , כלומר יהודי פולין . אז כבר עלה אחוז אנשי המסחר ל 51 . 5 בלבד , בעלי מלאכה , 19 . 4 — עוזרות בית ופועלי יום , 13 — ומקצועות חופשיים . 3 . 5 — היסודות הפרוליטאריים ( עוזרים בחנויות , פועלים בבתי מלאכה ועוזרות בית ) הגיעו בשנת 1852 ל , 28 % במסחר —ל , 17 % ובמלאכה —ל . 9311 % דמותה המקצועית והחברתית הזאת של יהדות פרוסיה אופיינית היתה לכל יהודי גרמניה , אף על פי שהיו , בלי ספק , סטיות . באזורי הריינום היה אחוז אנשי המםחר במקצת גבוה יותר , ואילו בבאוואריה — אחוז בעלי המלאכה . לפי המפקד משנת 1907 כבר היתה דמותה של יהדות גרמניה שונה לגמרי : במסחר היו עסוקים , 55 . 2 % בתעשייה ובמלאכה , 22 . 6 % — ובמקצועות החופשיים ובפקידות . 6 . 6 % — השינויים החשובים ביותר נתחוללו בקרב בעלי המקצועות החופ...  אל הספר
מוסד ביאליק