1. מבוא

כשעוברים אנו אל הארצות בעלות דרגת התפתחות קאפיטאליםטית גבוהה , משתנה מאוד התמונה היהודית בפרטים רבים : לפנינו יישובים דלילי אוכלוסים ; אחוז מועט הרבה יותר באוכלוםיה הלא יהודית ; אחוז גבוה יותר של אנשי מסחר ובעלי מקצועות חופשיים ; מצבם החומרי של המעמדות האלה עולה הרבה על זה של המעמדות המקבילים בקרב יהודי מזרח אירופה ? הפרוליטאריון היהודי המצוי נמנה בעיקר עם פועלי 'הצווארוךהלבן / ופחות —עם סוג העובדים עבודה גופנית . ואולם אי אפשר לייחד את יהודי מערב אירופה הוותיקים מיהודי מזרה אירופה , שהיגרו מקרוב ; וממילא אין התמונה המיוחדת של יהודי אירופה המרכזית והמערבית ברורה כל צורכה . במחקרנו , שנתפרסם באנציקלופדיה היהודית ' ) יידישע ענציקלאפעדיע , ( ' כרך , 'א בערך יהודים ' ) יידןי , ( התעכבנו על התפקיד הגדול שמילאו יהודי אירופה המרכזית והמערבית בהתפתחותן הקאפיטאליםטית של הארצות הללו . הפעם נתרכז בעיקר על משלחי ידם ועל דמותם החברתית של המהגרים היהודים ממזרח אירופה , שהיוו איים פרוליטאריים בערי הבירה של אירופה המרכזית והמערבית — איים , שהפגינו בבירור , על רקע דמותם הבורגנית הבולטת של היהודים ההם ...  אל הספר
מוסד ביאליק