1. פתיחה

עם המחצית האחרת של המאה הי"ח התגוררו שני שלישים , ואפשר יותר , של היהדות האשכנזית , בתחומי מלכות פולין של הימים ההם . לא בלבד ארצות אירופה המרכזית , המתקדמות והמפותחות ביותר באירופה , פנויות היו כמעט מיהודים מחמת הרדיפות והגירושים של ימי הביניים , אלא אף ארצות ברומניה , הונגריה , בוקובינה , שהיו אחר כך לקיבוצים בעלי אוכלוסיה יהודית צפופה , לא מנו אז אלא מספר מועט של יהודים . זה היה המצב בארצות , ששכנו לצד מערב ודרום של גבולות פולין בתקופה ההיא , י וגרוע ממנו המצב לצד מזרח של הגבולות האלה —כאן השתרעה הגדולה במדינות אירופה , רוסיה רבתי , שמנתה כבר אז כשלושים מיליון תושבים , מדינה בעלת שטחים נרחבים שנתונה היתד , בגידול בלתי פוםק . והנה , במדינה גדולה זו , שזכתה עד מהרה להיות המרכז החשוב ביותר של העם היהודי , היו כאלף יהודים בלבד . הללו התגוררו בשני פלכי אוקראינה , פולטאבה וצ'ארניגוב , הגובלים באיזורי פולין אוקראינה , שבהם היוו היהודים אחוז ניכר באוכלוםיה . במחצית האחרת של המאה הי"ח מחמיר מאוד מצבם של יהודי פולין . הירי דה כבר התחילה קודם לכן —פרעות חמיאלנצקי משנות 1658—1648 היו אותות הדמ...  אל הספר
מוסד ביאליק