ערב האמאנציפאציה היהודית באירופה לאור התמורות הכלכליות