תוכן העניינים

ב"צ דינור ! יעקב לשצ'ינסקי ופעלו 7 הקדמת המחבר 15 סטאטיםטיקה של עיירה אחת 38- 17 ערב האמאנציפאציה היהודית באירופה לאור התמורות הכלכליות 87- 39 . א . גורמי האמאנציפאציה . — ב . המרקאנטיליזם . — ג . הולאנד והאמאנ ציפאציה היהודית . עלייתה הכלכלית והתפוררותה של יהדות אירופה 190- 88 א . יהדות פולין-רוסיה : פתיחה . —יהדות רוסיה . — גילויי הייחוד של יהדות רוסיה . —התפתחותה הכלכלית של רוסיה במאה הי"ט ובתחילת המאה העשרים . — יהודים בענפי קשר של ההתפתחות המשקית . —גידולה של הבורגנות היהודית הבינונית ב'תחום המושב — . ' תהליך החדירה לעבודה ולעבודה שכירה ביהדות רוסיה . — גידולו של פרוליטאריון התעשייה היהודי במאה הי"ט . —פועלים פשוטים יהודים ; ב . יהודי מזרח אירופה מחוץ לרוסיה : מבוא . — מצבם של היהודים בגאליציה ובבוקובינה בתחילת המאה הי"ט . —המבנה החב רתי הכלכלי של יהודי גאליציה ובוקובינה בתחילת המאה העשרים . — הונגריה . — רומניה ; ג . אירופה המרכזית והמערבית : מבוא . — היהודים בגרמניה . —ה'גיטאות' של יהודי מזרח אירופה בפאריס ובלונדון ; ד . המשבר של יהדות מזרח אירופה : התפוררותה של אירופה ושל המר...  אל הספר
מוסד ביאליק