שתי אספות כלליות מתנגשות

ההזמנה לבעלי מניות יסוד מסוג ב נובעת מהחלטה היסטורית מיוחדת של אספת בעלי המניות שהתקבלה בשנת . 1960 להחלטה זו ניתן מעמד של תקנה בתקנון החברה . היא התקבלה בעקבות מכירת מחצית ממניות חברת ידיעות אחרונות בע"מ לצבי לבון . בחוזה המכירה ללבון נאמר כי בחברה יכהנו שני דירקטורים , האחד מטעם בעלי מניות יסוד א ( באותה עת - בני משפחת מוזס , יהודה , מניה והבנים ;( והשני מטעם בעלי מניות יסוד מסוג ב ( באותה עת - צבי לוביאניקר לבון . ( בהחלטה המיוחדת נקבע כי הסמכות לבחירת דירקטורים בחברה תתחלק שווה בשווה בין שני הסוגים של מניות היסוד , ורק ביניהם . לאחר שחברת ידיעות אחרונות בע"מ קנתה בחזרה את כל המניות והעבירה אותן לנאמנות , נותרה חלוקה זו בעינה . כל עוד הוחזקו המניות בנאמנות , כיהן עורך הדין המופקד על הנאמנות כדירקטור מטעם המניות מסוג ב . גם לאחר שהמניות הוצאו מהנאמנות נותרה על כנה חלוקת המניות לסוג א ולסוג ב . דב , שנבחר לכהן כדירקטור שני , נבחר באופן פורמלי מטעם מניות היסוד מסוג ב . בעת בחירתו לא דשו בעניין , שכן לא עלו אז חילוקי דעות שהצדיקו זאת . אבל גם בשנים ההן היו מי שטענו כי אין זה מובן מאליו ...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי