מפתחות

מפתח שמות אישים ומשפחות ** אבן יחיא , גדליה , 268 , 267 . ( 119 , 116 ) 295 אביטבול , מיכאל , ( 67 ) 44 w 27 . ( 129 , 128 ) 1 12 אברבנאל , דון יהודה , 270 , 269 , 267 , ( 114 , 110 , 105 , 103 ) 294 , 272 . ( 123 , 118 ) 295 אברבנאל , דון יצחק , < 73 > 45 , ( 3 ) 25 , 10 . ( 103 ) 294 , ( 64 ) 291 אברהם אבינו , 00 ) 214 , 208 , 89 , ( 100 ) 293 , 278 , 264 , 248 , ( 17 ) 215 . ( 50 ) 331 , ( 100 ) 294 אגילר , איסבל דה ( Aguilar , Isabel de ) . ( 36 ) 107 , 51 אגילר , א . צ . ( Aguilar , Ernesto , ( 204 , 193 ) 117 , 15 Chinhchilla ) . ( 48 ) 217 , ( 255 ) 123 אדלר , ס . , 15 , 14 ( Adler , Cyrus ) , ( 288 , 286 ) 125 , ( 263 ) 124 , ( 212 ) 1 12 , ( 4 ) 152 , ( 306 ) 127 , ( 299 , 293 , 289 ) 126 , ( 38 , 37 , 34 ) 216 , ( 1 ) 193 , ( 44 ) 155  אל הספר
כרמל