הערות

1 כך טען מנואל דה מוראלס כשלימד אנוסים את תורת משה , ( במקור " ... y que : ( guardasen los Sabados que eran los que Dios mandava guardar los cuales guardasen con mucha solemnidad sin hacer cosa ninguna en ellos por guarda de ... " ] la ley de Moisen ... " שישמרו את השבתות שאותן ציווה ה' לשמור בחגיגיות ולא לעשות בהן מלאכה כלשהי למען קיום ( מצוות ) תורת משה [" ... ראו -.מוראלס , משפט , עמ' . 43 2 ע"פ עדותה של פרנסיסקה דה קארוואחאל , שנרשמה גם בתיק משפטו של מוראלס . 3 על אוקנייה ראו : לעיל , פרק ג . 4 ראו : שם , כולל הערה . 142 5 ראו : שם , ובמיוחד הערה . 142 6 ראו ו קארוואחאל הצעיר , משפט ; 1 משפטי קארוואחאל הצעיר , עמ' . 47 ראו גם : דיאגו דיאס , משפט ; 11 אוכמני , עמ' . 239 , 234 , 226 , 222-221 7 מהעדויות נגדו שמצויות בתיק משפטו ( במקור " ... que dezia el licenciado : ( Morales que Dios havia creado todas las cosas en seis dias y que el Sabado havia guardado para su descanso y que por ser dia de holganca se havia de decir ... " ] en aquel dia del Sabado 10 s laudes ... " והליסנסיאדו מו...  אל הספר
כרמל