פרק ו: צומות ותעניות

חשיבות מיוחדת ייחסו אנוסי ספרד החדשה לצום כחלק מאמונתם בתורת משה ולכן נהגו ליטול על עצמם קיום תעניות רבות ככל האפשר , ככל שידעו על קיומן ועד כמה שהשיגה ידם .  אל הספר
כרמל