הערות

1 ראו : ביינארט , גירוש , עמ' ; 44-39 הנ"ל , מקורות , עמ' . 88 2 ראו -.שם , עמ' . 90-87 3 קשה מאוד לאמוד את מספרם של היהודים שחיו בספרד ערב הגירוש , כמה מהם המירו את דתם ונשארו במדינה , כמה יצאו לדרך , כמה חזרו לספרד בקבלם את הטבילה , כמה ניספו בדרכים . שאלות אלו שנויות במחלוקת חריפה . המקורות מעלים מספרים שונים : למשל , דון יצחק אברבנאל , שהיה אחד הקרובים ביותר לפרשת הגירוש ובעצמו יצא אז לדרך , טוען בהקדמה ל"ספר מלכים" שהיו שלוש מאות אלף גולים : 'וילכו בלא כוח שלוש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ן [! מכל מדינות המלך אל היה שמה הרוח ללכת ' ... ( ראו : אברבנאל , נביאים ראשונים , עמ' תכ"ב ;( ואילו בהקדמה ל"ספר מעיני הישועה" הוא מציין כי שלוש מאות אלף היו תושביה היהודיים של ספרד ערב הגירוש : ... ' ומעיר אני עלי מורא שמים וכבוד שכינתו שהיה מספר בני ישראל במלכות מלך ספרד בשנה ההיא אשר שודדה הדרתו שלוש מאות אלף נפש אדם והותר העם אשר אנוכי בקרבו איש איש על מלאכתו בעיר אחוזתו ... כי לא נשאר מהם היום כעשרת אלפים איש טף ונשים בכל ארצות גרותר . ( ראו : אברבנאל , ...  אל הספר
כרמל